Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

POLITYKA PRYWATNOŚCI LAJT24.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przekazanie Klientom Sklepu Internetowego lajt24.pl [znany dalej jako „Sklep”] wszelkich niezbędnych informacji w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora Sklepu. Przedmiotowa Polityka Prywatności uwzględnia przede wszystkim podstawy przetwarzania danych osobowych, cele, zakres przetwarzanych danych jak również prawa jakie przysługują osobom, których dane dotyczą.

 1. Podmiotem podejmującym decyzje w zakresie przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu jest Administrator – Michał Pobłocki, prowadzący działalność gospodarczą pod spółką LAJT S.C. A. POBŁOCKA M. POBŁOCKI z siedzibą w Gdyni, ul. Gniewska 21 box 66, 81-047 Gdynia, NIP: 9581667212.

 2. Kontakt z administratorem danych osobowych można uzyskać za pomocą: 
 1. adresu poczty elektronicznej - bok@lajt24.pl

 2. numeru telefonu kontaktowego - 58 74 316 01

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Sklep odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności z poszanowaniem postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [znane dalej jako „RODO”]. Wszystkich zainteresowanych dokładnych treścią przedmiotowego rozporządzenia zachęcamy do odwiedzenia Bazy aktów prawnych Unii Europejskiej.
 1. Administrator informuje, iż zarówno korzystanie z oferty Sklepu (dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej: https://lajt24.pl/) jak również podanie przez Klienta Sklepu jego danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Jednocześnie Administrator zastrzega, że od zasady dobrowolności dokonywania zakupów i przekazywania danych osobowych istnieją wyjątki w postaci:
 1. zawarcia z Administratorem Sklepu umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (założenie i prowadzenie przez Administratora konta Klienta w Sklepie stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną) – w sytuacji, gdy Klient odmówi podania danych osobowych niezbędnych na cele zawarcia oraz wykonania przez Administratora wyżej wymienionych umów, ich zawarcie jest niemożliwe. W konsekwencji Administrator, który nie dysponuje wszelkimi wymaganymi do skutecznego zawarcia przedmiotowych umów danymi, nie ma możliwości zawarcia z Klientem umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług droga elektroniczną,

 2. wywiązywania się przez Administratora z obowiązków wynikających ze stosownych przepisów prawa w tym w szczególności wypełnienia przez Administratora obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rachunkowej – niepodanie danych osobowych niezbędnych w celu wywiązania się przez Administratora z omawianych obowiązków skutkuje tym, że Administrator nie dopełnia obowiązków ustawowych.

 3. Administrator oświadcza, że mając na uwadze cele przetwarzania danych osobowych, ich zakres jak również ryzyko naruszenia praw i wolności osób których dane dotyczą, wdrożone zostały środki organizacyjne i techniczne, mające na celu zapobieżenie pozyskaniu lub modyfikowaniu danych osobowych przez podmioty do tego nieuprawnione. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się dokładać szczególnej staranności i dokonywać bieżących przeglądów stanu stosowanych środków organizacyjnych i technicznych, a w razie potrzeby wdrażać wszelkie konieczne aktualizacje i modyfikacje w tym obszarze.

1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW SKLEPU

 1. Sklep lajt24.pl przetwarza dane osobowe Klientów jedynie w przypadku, gdy zaistniała co najmniej jedna z podstaw przetwarzania danych osobowych, określonych w dalszych postanowieniach niniejszego punktu II Polityki Prywatności.
 1. Celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług elektronicznych (założenia i prowadzenia przez Administratora konta Klienta w Sklepie) lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarcie wyżej wymienionych umów konieczne jest przetwarzanie przez Administratora Sklepu następujących danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,

 2. adres poczty elektronicznej,

 3. numer telefonu kontaktowego,

 4. adres dostawy zamówienia (ulica, numer budynku lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

 5. nazwę firmy oraz NIP – jeżeli Klientem Sklepu jest podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

Podstawą przetwarzania wymienionych w pkt 1)-5) danych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, zgodnie z którym można przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy zawartej pomiędzy administratorem danych osobowych, a osobą, które dane osobowe dotyczą lub też w celu podjęcia działań w odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Dokonanie zakupów w Sklepie i założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Administratorem danych osobowych, a osobą której dane dotyczą umowy sprzedaży oraz nieodpłatnej umowy o założenie i prowadzenie Konta w Sklepie.

 1. Celem prowadzenia przez Administratora Sklepu działań składających się na marketing bezpośredni (między innymi informowanie Klientów o promocjach organizowanych przez Administratora Sklepu) na rzecz Klientów konieczne jest przetwarzanie następujących danych:
 1. adres poczty elektronicznej.

Podstawą prawną przetwarzania wymienionych w pkt 1) danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którym można przetwarzać dane osobowe, jeżeli w ten sposób realizuje on swój prawnie uzasadniony interes.

 1. Celem prowadzenia przez Administratora ksiąg rachunkowych, stanowiącego jednocześnie wypełnienie obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze konieczne jest przetwarzanie następujących danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej/siedziby firmy,
 3. nazwa firmy oraz NIP.

Podstawą przetwarzania wymienionych w pkt 1)-3) danych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO, zgodnie z którym można przetwarzać dane osobowe jeżeli jest to konieczne do wywiązania się przez Administratora danych osobowych z obowiązków, które wynikają z poszczególnych przepisów prawa.

 1. Celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie mogą przysługiwać Administratorowi lub jakie mogą być podnoszone przez Klienta w stosunku do Administratora konieczne jest przetwarzanie następujących danych osobowych:
 1. imię i nazwisko,

 2. adres poczty elektronicznej,

 3. numer telefonu kontaktowego,

 4. adres dostawy zamówienia (ulica, numer budynku lub lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

 5. nazwę firmy oraz NIP – jeżeli Klientem Sklepu jest podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawą prawną przetwarzania wymienionych w pkt 1) danych jest art. 6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którym można przetwarzać dane osobowe, jeżeli w ten sposób realizuje on swój prawnie uzasadniony interes.

2. PRAWA KLIENTÓW W STOSUNKU DO SKLEPU LAJT24.PL

W zakresie uprawnień Użytkownika mieszczą się:

 1. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia przetwarzanych danych) – szczegółowe zasady oraz warunki dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych zostały określone w postanowieniach art. 15-21 RODO,
 2. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 
  – osoba, której dane dotyczą i która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może w dowolnym momencie cofną udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie miało żadnego wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które odbywało się przed cofnięciem przedmiotowej zgody,
 3. prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego – Klientowi Sklepu przysługuje prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego której jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sposób oraz tryb wnoszenia skargi reguluje RODO oraz ustawa z dni 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
 4. prawo do sprzeciwu – Klient Sklepu ma zagwarantowane stosownymi przepisami prawa uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. ze względu na interes lub zadania publiczne lub stosownie do art. 6 ust.1 lit. f tj. z uwagi na prawnie uzasadniony Administratora w przypadku, gdy po stronie Klienta zaistnieje sytuacja szczególna,
 5. prawo do sprzeciwu w zakresie marketingu bezpośredniego – osoba, której dane dotyczą ma również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na cele marketingu bezpośredniego. Sprzeciw ten może zostać wyrażony przez Klienta 
  w dowolnym momencie.

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH KLIENTÓW SKLEPU

 1. Dane powierzane Nam za pośrednictwem Sklepu udostępniamy tylko i wyłącznie podmiotom zewnętrznym, w tym dostawcom oprogramowania, kurierom oraz podmiotom obsługującym systemy płatności dostępne w Sklepie lajt24.pl, których usługi są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu oraz realizacji umów zawieranych przez Administratora z Klientami. Jednocześnie Administrator oświadcza, że na potrzeby wskazane w zdaniu poprzedzającym, korzysta on z usług podmiotów zapewniających wysoką jakość usług obejmującą swym zakresem również wdrażanie odpowiednich środków organizacyjnych oraz technicznych na cele ochrony danych osobowych Klientów Administratora, tak aby zapewnić możliwie najwyższy poziom ochrony danych osób, których dotyczą.
 2. Wśród podmiotów, którym Administrator może przekazać dane osobowe Klientów znajdują się:
  1. przewoźnicy / kurierzy – Administrator udostępnia przewoźnikom i kurierom z których usług korzysta przy realizacji i obsłudze zamówień dane osobowe Klientów Sklepu 
   w zakresie celowym z uwagi na potrzebę realizacji zamówienia i dostarczenia go Klientowi,
  2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności wykonywane przez Klienta kartą płatniczą – w przypadku wybrania przez Klienta Sklepu opcji płatności elektronicznych lub karta płatniczą, Administrator udostępnia dane osobowe zamawiającego podmiotom trudniącym się obsługą tego rodzaju płatności oraz usług płatniczych jedynie w zakresie niezbędnych do sfinalizowania transakcji płatniczej,
  3. dostawcy usług technicznych, informatycznych oraz organizacyjnych – stanowiący podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, bez których Administrator nie miałby możliwości prowadzenia działalność gospodarczej w zakresie oferowanym na stronie internetowej niniejszego Sklepu. Wśród podmiotów tych należy wyróżnić głównie dostawców oprogramowania komputerowego, poczty elektronicznej oraz hostingu). Dane osobowe Administrator udostępnia jedynie tym podmiotom z którymi zawarł stosowne umowy w zakresie świadczenia omawianych usług i wyłącznie na potrzeby realizacji tych umów,
  4. dostawcy usług księgowych, prawnych itp. (np. doradczych) – dane osobowe Klientów Sklepu mogą zostać udostępnione przez Administratora dostawcom usług księgowych i prawnych, jeśli będzie to konieczne z punktu widzenia celów przetwarzania danych osobowych o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności.
 1. Administrator zastrzega również, że dane osobowe Klientów Sklepu mogą zostać przekazane organom publicznym, które skierują żądanie w tym zakresie do Administratora Sklepu 
  w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 1. Dane powierzone Administratorowi niniejszego serwisu przez Użytkownika nie będą udostępniane ani też sprzedawane podmiotom trzecim.

4. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Dane powierzone Administratorowi za pośrednictwem Sklepu lajt24.pl nie będą przekazywane państwom, których obszar znajduje się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Administrator przechowuje dane Klientów według następujących zasad:

 1. dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług elektronicznych (założenia i prowadzenia przez Administratora konta Klienta w Sklepie) lub w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarcie wyżej wymienionych umów Administrator przechowuje przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej z Klientem umowy,
 2. dane osobowe przetwarzane na cele działań składających się na marketing bezpośredni (między innymi informowanie Klientów o promocjach organizowanych przez Administratora Sklepu) Administrator przechowuje przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata),
 3. dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora ksiąg rachunkowych, stanowiącego jednocześnie wypełnienie obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze przechowuje on przez okres wymagany przepisami prawa, wymagającymi od Administratora, aby przechowywał on księgi rachunkowe przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą,
 4. dane osobowe przetwarzane celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie mogą przysługiwać Administratorowi lub jakie mogą być podnoszone przez Klienta w stosunku do Administratora przechowywane są przez niego przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

6. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM LAJT24.PL

 1. Mając na względzie fakt, że RODO nakłada na Administratora obowiązek poinformowania osób, których dane dotyczą o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji którym jest między innymi profilowanie (szerzej o profilowaniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO) Administrator Sklepu lajt24.pl przekazuje za pomocą niniejszej Polityki Prywatności informację o możliwym profilowaniu.

 1. Sklep internetowy lajt24.pl może korzystać z profilowania dla celów marketingu bezpośredniego, przy czym decyzje podejmowane w oparciu o takie profilowanie nie mają związku z zawieraniem umów sprzedaży z Klientami Sklepu lub odmową zawarcia umowy sprzedaży czy też świadczeni usług drogą elektroniczną (zakładania i prowadzenia Konta Klienta). Skutkiem korzystania przez Administratora z profilowania może być np. przesłanie Klientowi oferty promocyjnej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Profilowanie nie rodzi obowiązku Klienta korzystania z ofert promocyjnych, zatem posiada on pełną swobodę w przedmiocie ewentualnego złożenia zamówienia.